Jesteś tutaj

Program

Cela edukacji przedszkolnej

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach igrach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 marca 2017r w sprawie dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników.

 

Decyzja Dyrektora Nr 1/2018/2019 Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach na wniosek Rady Pedagogicznej dopuszcza do realizacji następujące programy:

 1. Program ""kocham przedszkole" " Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek wydany przez WSiP (grupa wiekowa 3, 4-5, 5, 6 latki)
 2. Indywidualne programy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną opracowane w oparciu o informacje zawarte w orzeczeniach PPPP - IPET (Oddział dzieci niepełnosprawnych intelektualnie)

  Zajęcia dodatkowe:

  1. Religia
  2. Wyjazdy dzieci na basen.
  3. Dogoterapia ,
  4. Hipoterapia,
  5. Alpakoterapia,
  6. Felinoterapia
  7. Zajęcia logopedyczne
  8. Zajęcia z psychologiem
  9. Zajęcia SI
  10. Zajęcia ruchowe (z udziałem rodziców) z elementami metody ruchu rozwijającego W.Sherborn.
  11. Język angielski
  12. Rytmika z elementami tańca
  13. Gimnastyka Korekcyjna